Technologie

Pomieszczenie akumulatorowni.

Pomieszczenie akumulatorowni, powinno przede wszystkim gwarantować bezpieczne warunki ładowania baterii trakcyjnych. Dlatego też, należy je odpowiednio przygotować, aby zminimalizować wszystkie, pojawiające się w tym zakresie zagrożenia. Najważniejszym zagrożeniem jest zaś w tym przypadku wodór, który może się ulatniać z uszkodzonego w procesie ładowania akumulatora. Kluczową kwestią jest więc w tym przypadku to, aby pomieszczenie akumulatorowni, było wyposażone w niezbędne systemy bezpieczeństwa, które będą w stanie wychwytywać oraz reagować na pojawiające się zagrożenia. (więcej…)...

Read More
Technologie

Chłodnie magazynowe – czym się wyróżniają?

Chłod­nie maga­zy­nowe to pomiesz­cze­nia do prze­cho­wy­wa­nia towaru, który ze względu na swoje prze­zna­cze­nie musi mieć zapew­nioną odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę skła­do­wa­nia. Nowo­cze­sne chłod­nie zapew­niają takie warunki, ponie­waż są kli­ma­ty­zo­wane, a jed­no­cze­śnie moni­to­ro­wane. System insta­la­cji zakłada także zacho­wa­nie odpo­wied­niego stop­nia wil­got­no­ści. (więcej…)...

Read More
Technologie

Profile wykończeniowe z tworzyw sztucznych.

Nowoczesne profile wykończeniowe, wytwarzane z różnorodnych tworzyw sztucznych, stanowią obecnie jedno z najbardziej popularnych rozwiązań w kwestii wykańczania wnętrz. Stosowane są one głównie w wykończeniach pomieszczeń mieszkalnych, aczkolwiek, znajdują także zastosowanie w wykańczaniu mebli czy też wyposażenia sklepów i magazynów. Bardzo ważną kwestią przemawiającą za ich stosowaniem w tym zakresie jest fakt, iż możliwe jest ich wytwarzanie z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Obecnie zaś, profile wykończeniowe wytwarzane z materiału odzyskanego stają się coraz bardziej popularne, ze względu na swój wymiar ekologiczny. (więcej…)...

Read More
Technologie

Szlifierki do płaszczyzn

Szlifierki do płaszczyzn służą do obróbki wykończeniowej na powierzchniach płaskich lub prostokątnych. Zazwyczaj obrabia się w ten sposób półfabrykaty, odkuwki, odlewy, które nie posiadają dużych nadwyżek koniecznych do zeszlifowania. Wykańcza się w taki sposób profile, części i narzędzi, dlatego szlifierka magnesowa znajduje zastosowanie głównie w przemyśle metalurgicznym. Co prawda można spotkać tego typu urządzenia w zakładach rzemieślniczych, jednak nie jest maszyna dla hobbystów, głównie ze względów finansowych. Zakup szlifierki do płaszczyzn stanowi dużą inwestycję, dlatego osoby potrzebujące urządzenia do niewielkich warsztatów, może zainteresuje mini szlifierka magnesowa. (więcej…)...

Read More
Technologie

Dobór wyposażenia spawalniczego na stanowiska.

Umiejętny dobór wyposażenia spawalniczego to bardzo ważna kwestia, której należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż dzięki prawidłowo dobranemu wyposażeniu, możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności pracy w spawalniach przemysłowych. Dlatego też, należy skupić się przede wszystkim na tym, aby każde stanowisko wyposażyć w taki sposób, żeby możliwe było realizowanie jak największego zakresu prac spawalniczych. Czasami jednak, dobór wyposażenia spawalniczego będzie w tym zakresie dość utrudniony i ograniczony. Wynika to z faktu tego, iż w niektórych przypadkach, koniecznością jest prowadzenie prac spawalniczych z elementami o dużej wadze i sporych rozmiarach. To zaś wymaga odpowiedniego wyposażenia, dostosowanego do takiego typu elementów. ...

Read More